dove_Bible.jpg
Mbola maro ireo Malagasy no diso hevitra sy manantena fitahian'ny razana. Ankoatr'ireo mangata-pitahiana amin'ny razana dia misy koa ireo miseho mivantana miantso tromba sy fanahin'ny maty, izay heveriny fa afaka manampy azy satria tsy takatry ny sainy.

Toy ny olona mirodorodo mangata-pitahiana amin'ny razana dia mihazakazaka mankany am-pasana koa ny mpanao ody sy mpamosavy; ary tsy zava-baovao amin'ny Malagasy intsony izany mpamosavy milalao faty izany. Tsy misy mijoro amin'ny herin'i Kristy izy ireny na dia iray aza. Fanahin'ny devoly no tompoin'izy ireny na voafitaka izy na tsia.

Aoka isika Kristianina tsy ho fitahin'ny devoly sy ny fanahy ratsy toy izany. Andriamanitra velona no tompointsika, dia tsy iza fa ilay omaly sy anio ary mandrakizay. "Nahoana no ato amin'ny maty no itadiavanareo ny velona" hoy ny Soratra Masina ao amin'ny Lioka 24:5. Tsy ny razana na any am-pasana sanatria no azahoantsika fiainana sy fitahiana ary famelan-keloka fa ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany.

Ho Azy irery ihany anie ny voninahitra ary ho aminao ny Fiadanany!
Amena!